Структура оганизации

Жалғыз акционер - "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ.

Жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер).

Басқару органы - Директорлар кеңесі.

Атқарушы орган - Басқарма.